Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

SOUČASNOST

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je nestátní neziskové zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je kongregace. Jedná se o malou nemocnici „rodinného typu“, poskytující péči nejčastěji obyvatelům Prahy, v případě úžeji specializované péče pacientům z celé ČR. Areál nemocnice prochází v posledních 15 letech opakovaně restrukturalizací, jejímž cílem je efektivnější využití lůžkového fondu a přizpůsobení se aktuálním potřebám společnosti v oblasti zdravotně-sociální péče.

V současnosti jsou v nemocnici provozována tato oddělení:

 • Interní oddělení
  Interna – poskytuje obecnou péči v oboru vnitřní lékařství, úžeji se specializuje především na gastroenterologii (diagnostika a léčba onemocnění zažívacího traktu včetně širokého využití endoskopických metod) a kardiologii (léčba arytmií včetně implantace kardiostimulátorů). Oddělení zahrnuje jednotku intenzivní péče, čtyři standardní lůžková oddělení, endoskopické pracoviště, specializované ambulance a vyšetřovny.
 • Chirurgické oddělení
  Chirurgie – poskytuje obecnou péči v oboru chirurgie, specializuje se na operativní léčbu nemocí zažívacího traktu, dále na traumatologii, cévní chirurgii, léčbu různých typů kýl . Široce využívá miniinvazivní laparoskopické metody. Zahrnuje jednotku intenzivní péče, dvě lůžková oddělení, ambulantní sálek, různé specializované ambulance a poradny.
 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
  ARO – poskytuje komplexní péči pacientům s ohrožením vitálních funkcí. Zajišťuje vedení celkové anestezie u operovaných pacientů chirurgického oddělení nebo při některých invazivních vyšetřeních. Od roku 2007 znovu obnovilo činnost ambulance léčby bolesti, která se věnuje léčení komplikovaných bolestivých stavů. Zahrnuje lůžkové oddělení, zákrokový sálek, ambulanci.
 • Rehabilitační oddělení
  Rehabilitace – poskytuje ambulantní i lůžkovou rehabilitační péči nejčastěji pacientům s poruchami pohybového nebo nervového systému. Zahrnuje lůžkové oddělení, ambulantní provozy, ergoterapii, logoterapii.
 • Detoxifikační oddělení pro mladistvé toxikomany
  Detox – specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách, pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči.
 • Ošetřovatelská lůžka – lůžka následné péče
  OŠL – poskytují komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům po prodělaných akutních onemocněních, nejčastěji se jedná o polymorbidní geriatrické pacienty. Cílem je jejich doléčení, obnova soběstačnosti a návrat do původního sociálního prostředí.
 • Radiodiagnostické pracoviště
  nabízí RTG, UZ a CT diagnostiku v nepřetržitém provozu.
 • Oddělení klinické biochemie
  nabízí v nepřetržitém provozu běžné spektrum biochemických a hematologických vyšetření včetně některých toxikologických testů.
 • Sociální pracovnice
  poskytuje pomoc a poradenství při řešení sociální situace pacientů a zajišťování potřebné péče, navazující na jejich hospitalizaci.
 • Lékárna
  Lékárna zajišťuje vnitřní zásobování nemocnice léky a zdravotnickým materiálem i výdej léčiv (včetně volně prodejných léků a jiných produktů) pro veřejnost.
 • Spirituální péče
  je poskytována týmem nemocničního kaplana, kromě zajišťování specifických náboženských úkonů (modlitba, bohoslužby, udělování svátostí) zahrnuje pro všechny pacienty bez ohledu na jejich vyznání i nabídku osobního doprovázení.

MODERNIZACE

Nemocnice byla po změně politické situace sestrám vrácena v technicky zanedbaném stavu. Pro zajištění zdravotní péče v potřebné kvalitě, odpovídající současným požadavkům, je potřebná postupná rekonstrukce a modernizace areálu.
Jak se i vy můžete podílet na našich aktivitách?

 • Modlitbou a obětí na tento úmysl
 • Finanční a jinou materiální pomocí:
  - Poukázání finanční částky na účet kongregace (s variabilním symbolem – viz výše):
  KB Praha 1 - č.u. 1028743011/0100 (v korunách)
  KB Praha 1 – IBAN: CZ 0601000000195440630287, SWIFT CODE: KOMBCZPP, BLZ: 0100

  - Darování věcných darů – na základě předchozí domluvy

Na požádání vystavíme potvrzení nebo darovací smlouvu, které slouží jako doklad pro snížení základu daně pro podnikatele nebo mzdovou účtárnu k ročnímu vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti podle ustanovení §15 a §20 zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů.
Další informace můžete získat na telefonu či adrese kongregace.

HISTORIE

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vznikla ve francouzském městě Nancy roku 1652 (Podrobněji o historii kongregace). Jejím hlavním posláním byla od počátku péče o trpící, nemocné nebo věkem pokročilé v duchu milosrdné lásky.

Do Prahy přišly první sestry v roce 1837 na pozvání pana Aloise Klára, který zde založil slepecký ústav. V roce 1842 koupily sestry dva menší domy se zahradou v petřínské stráni pod strahovským klášterem, zřídily zde svůj první mateřinec a šest lůžek pro ošetřování nemocných.

První čekatelkou, která vstoupila do kongregace v Praze, byla Johanka Neumannová z Prachatic, řeholním jménem sestra Karolina, rodná sestra sv. Jana Nepomuka Neumanna.

V následujících letech rostl počet čekatelek a novicek tak, že sestry začaly brzy pociťovat nedostatek místa. Po neúspěšném pokusu o zakoupení vlašského špitálu bylo rozhodnuto o stavbě nového, prostorného mateřince.

        

Kněžna Helena Lobkowiczová     a    Kníže Jiří František Lobkowicz

V letech 1851-1854 vyrostla díky pomoci dobrodinců, především kněžny Heleny Lobkowiczové a jejího bratra knížete Jiřího Františka Lobkowicze, nová budova s kostelem sv. Karla Boromejského, která se stala základem pozdější nemocnice. Kníže Lobkowicz stavbu nejenom finančně podporoval, ale také ji organizoval, pomáhal svou radou a osobně se podílel na těžké manuální práci. V  domě sv. Notburgy se uchovává na památku jeho pracovní oblek.

     

V roce 1853 byla do průčelí kostela umístěna socha sv. Josefa a sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha, ochránců proti moru a patronů kongregace. Dne 15.5.1854 byla do sesterské oratoře uložena Nejsvětější Svátost.

    

V letech 1854 a 1855 byl nával nemocných tak veliký, že sestry musely začít s rozšiřováním budovy nemocnice. Kromě služby nemocným pracovaly sestry také v pekárně mateřince a denně rozdávaly polévku chudým.

    

V následujících letech byl areál několika přístavbami dobudován do současné podoby, na začátku 20. století měla nemocnice 320 lůžek, interní a chirurgický primariát, 2 operační sály a vlastní rentgen. V roce 1939 byla v budově na Úvoze v blízkosti nemocnice zřízena ošetřovatelská škola sv. Kříže – tzv. Křížovka, její činnost byla ukončena v roce 1948.

    

Počátkem května 1945 se sestrám naskytla možnost účastnit se osvobozovacích bojů, ne se zbraní v ruce, ale na poli křesťanského milosrdenství. Pracovaly na stanicích první pomoci, na operačních sálech, ošetřovaly raněné vojáky i osvobozené vězně. Do nemocnice byli za probíhajících bojů a střelby ve zbědovaném stavu dopravováni vězni z  Terezína i z koncentračních táborů v Německu. Sanitní služby na nádražích se horlivě a obětavě účastnily i žákyně ošetřovatelské školy.

Dne 13. 8. 1952 byli všichni lékaři nemocnice svoláni na ředitelství Ústavu národního zdraví. Zde jim bylo ředitelem dr. Kopřivou sděleno, že řádové sestry jsou s okamžitou platností zproštěny služby v nemocnici. Ještě tentýž den převzal péči o nemocné civilní personál, sestry musely bez prodlení předat klíče, veškerý nemocniční inventář, vybavení kuchyně včetně jejích zásob. 44 mladých řeholnic bylo určeno pro práci v továrně v Trutnově, ostatní sestry rozvezeny do ústavů sociální péče nebo charitních domovů v pohraničí. Služba sester boromejek v nemocnici Pod Petřínem byla takto na desetiletí násilně přerušena.

Změna politické situace na podzim roku 1989 otevřela boromejkám cestu k návratu. Po 38 letech násilného vystěhování nastoupila 9. 8. 1990 do nemocnice opět sestra boromejka (PharmDr. S.M. Edith Machová začala pracovat v lékárně).
Krátce po ní nastoupily další sestry na lůžkové oddělení interní kliniky.

Fakultní nemocnice Pod Petřínem byla odstátněna a definitivně vrácena kongregaci 1. 10. 1993. Od té doby nese název Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V současnosti je jedinou církevní nemocnicí v Praze.

Podrobnější informace o jednotlivých odděleních a kontakty najdete na vlastních stránkách NEMOCNICE.