Titul:  
*Jméno:  
*Příjmení:  
Řeholní jméno:  
*Datum narození:  
*Adresa trvalého bydliště:  
*Funkce:  
*Pracoviště:  
*E-mail:  
Mám zájem o oběd:   ano
ne
Poznámka:  
* takto označené rubriky je nutné vyplnit
Souhlas:   Sdělením výše uvedených osobních údajů a vyplněním přihlášky uděluji Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (dále KMSKB) se sídlem Šporkova 321/12, Praha 1, IČO 00530204 jako správci osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení EP"), souhlas se správou, zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů vztahujících se k mé osobě, a to pro účely administrace akce, na kterou jsem se přihlásil/a.
* Dále uděluji souhlas se zasíláním informačního materiálu, který se vztahuje k této akci, a se zasíláním pozvánek na podobné akce pořádané KMSKB.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány do okamžiku odvolání mého souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsaným účelem. Nicméně správce osobních údajů může za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy uchovávat osobní údaje v omezeném rozsahu i dále.
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a svých práv podle Nařízení EP, zejména práva přístupu ke všem poskytnutým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i práva souhlas písemně odvolat (kontakt: setkanikz@boromejky.cz). Uvědomuji si, že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů za výše uvedeným účelem povede k mému vyřazení z databáze správce a neposkytování jakéhokoliv informačního materiálu.
Správce osobních údajů stanovuje záruky, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny za dodržení minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.